Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ειδοποίηση συντήρησης 9:15 πμ CET Το portal θα σβήσει για συντήρηση σε 3 λεπτά. Θα αποσυνδεθείτε αυτόματα εκείνη την στιγμή. Παρακαλώ ολοκληρώστε οποιαδήποτε εργασία σας. Με την ολοκλήρωση της συντήρησης θα μπορέσετε να συνδεθείτε και πάλι κανονικά.

APLICACIONES BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) PARA OBRA CIVIL

ESPECIALIDAD: APLICACIONES BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) PARA OBRA CIVIL
Código Especialidad: EOCO09EXP

Familia Formativa: EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Objetivos: Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:

• Adquirir los conocimientos necesarios sobre la tecnología de modelado BIM (Building information modeling) a través de las aplicaciones informáticas Autodesk Revit, Autocad civil 3D y Civil view, desarrollando proyectos de obra civil con esta tecnología.

Colectivo al que va dirigido: Prioritariamente trabajadores/as desempleados inscritos en la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. Podrán participar trabajadores/as ocupados que con carácter general, presten sus servicios en centros de trabajo o sean residentes, en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:

• Topógrafos o Ingenieros en especialidades relacionadas con la obra civil / Formación profesional o Certificados de Profesionalidad de nivel 3 en especialidades relacionadas con obra civil.

• Conocimientos en programas informáticos de CAD.

A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.

Duración: 120 horas

Relación de Módulos Formativos presenciales:

• Módulo 1: Representación del terreno y obras lineales para integración como trabajo BIM

- Interfaz de usuario
- Configuración del dibujo
- Puntos
- Superficies
- Alineaciones
- Perfil longitudinal del terreno y rasante
- Ensamblajes y subensamblajes
- Obra lineal
- Secciones transversales
- Intersecciones
- Glorietas
- Diagrama de masa
- Generación de informes

• Módulo 2:

- Conceptos básicos de BIM e Interface de Revit
- Herramientas de visualizacion
- Herramientas de modificación de objetos
- Insertar
- Superficies topográficas
- Herramientas de modelado
- Acotaciones y etiquetado
- Tablas de planificación
- Colaboración
- Opciones de diseño
- Fases del Proyecto
- Familias
- Montaje de planos. Presentaciones. Exportación. Impresión

• Módulo 3: Visualización de proyectos de obra civil

- Importación de proyectos BIM de obra civil para su representación fotorrealista en 3D
- Tratamiento de objetos de proyectos d obra civil para su representación fotorrealista en 3D
- Parámetros de representación fotorrealista
- Iluminación
- Cámaras
- Animación
- Presentación en 3d de proyectos de obra civil

Los proyectos formativos deberán incluir el desarrollo y la metodología del módulo complementario de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.